DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Stanovy FGBN

TOPlist

Stanovy sportovního klubu

FotbalGolf Bohemka Náchod

I.

Základní ustanovení

 1. Klub je samostatným, nepolitickým a dobrovolným svazkem členů, který rozvíjí svou činnost na demokratických principech, v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky a těmito stanovami.
 2. Posláním klubu je přispívat vlastní činností k dosahování sportovních výsledků a zážitků a být tak veřejně prospěšným, ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 89/2012Sb., občanského zákoníku.
 3. Název klubu : FotbalGolf Bohemka Náchod
 4. Klub používá oficiální zkratku: FGBN
 5. Sídlo klubu: Náchod, Běloveská 391, PSČ 54701
 6. Klub používá při své činnosti barvu : zelenobílou
 7. Datum založení klubu : 17.6.2014
 8. Klub je řádným členem České fotbalgolfové asociace /dále jen ČFGA/, se všemi právy a povinnostmi, plynoucími z jeho stanov.

 

II.

Účel klubu

 1. Účelem klubu je podpora výkonu sportovní činnosti, konkrétně pak FOTBALGOLFU, její organizace, řízení, propagace a další úkoly s tím související.
 2. Hlavní činností klubu je soubor činností přímo naplňujících účel klubu, klub zejména:
  1. aktivně se účastní  fotbalgolfových turnajů a soutěží pořádaných v rámci ČFGA, Světové fotbalgolfové asociace /dále jen WFGA/ či jiných subjektů
  2. zastupuje zájmy ČFGA a zájmy svých členů v jednání se státními orgány a jinými organizacemi,
  3. vydává vnitřní předpisy.
 3. Vedlejší činností klubu může být hospodářská činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, která směřuje k podpoře hlavní činnosti klubu.

 

III.

Členství

 1. Členy klubu se mohou stát svéprávné, fyzické osoby, občané České republiky i cizinci.
 2. Klub vede seznam svých členů.
 3. O přijetí člena rozhoduje prezident a viceprezident klubu /dále jen vedení klubu/, jednomyslně.
 4. Členství vzniká rozhodnutím vedení klubu o přijetí člena, jednomyslně
  1. členské příspěvky se nevybírají.
 5. Prezident klubu může udělit čestné členství fyzickým osobám, po návrhu vedení klubu a schválení valné hromady, které přispěly k všestrannému rozvoji klubu.
 6. Členství v klubu zaniká:
  1. vyloučením
  2. projevem vůle o vystoupení z klubu
  3. přestupem člena do jiného fotbalgolfového klubu /při hostování zůstává členem FGBN/
  4. zánikem klubu
  5. úmrtím člena

 

IV.

Vyloučení člena z klubu

 1. Členství v klubu zaniká okamžikem rozhodnutí vedení klubu, jednomyslně.
  1. rozhodnutí o vyloučení může být sděleno ústně
 2. Důvody pro vyloučení člena klubu:
 1. dlouhodobá nečinnost člena
 2. hrubé poškození dobré pověsti klubu
 3. opakované neplnění členských povinností podle stanov klubu
 4. ohrožování nebo maření plnění cílů klubu
 1. Za dlouhodobou nečinnost se považuje nečinnost přesahující 1 rok, přičemž za nečinnost se považuje zejména neúčast na sportovních akcích klubu a ČFGA nebo WFGA.
 2. Vyloučený člen může do patnácti dnů od ústního vyloučení navrhnout, v písemné formě, aby rozhodnutí o jeho vyloučení přezkoumala mimořádná valná hromada, kterou je povinno svolat vedení klubu do jednoho měsíce od návrhu vyloučeného. Valná hromada zruší rozhodnutí vedení klubu, odporuje-li vyloučení zákonu nebo těmto stanovám.

 

V.

Práva a povinnosti členů

 1. Členové klubu mají zejména právo:
  1. podílet se dle svých osobních schopností na činnosti klubu
  2. účastnit se sportovních a dalších aktivit klubu
  3. hlasovat na valné hromadě
  4. navrhovat své zástupce do orgánů klubu
  5. volit a být voleni do orgánů klubu, za předpokladu plné svéprávnosti
  6. obracet se na orgány klubu se svými podněty, návrhy a připomínkami

 

 

 1. Členové klubu jsou povinni zejména:
  1. hradit si veškeré náklady na turnajích a soutěžích, kterých se v rámci FGBN účastní,
  2. dodržovat stanovy, řídit se rozhodnutími valné hromady a vedení klubu,
  3. aktivně se podílet na činnosti a rozvoji klubu,
  4. dodržovat kázeň, zásady demokratické morálky a respektovat vzájemnou úctu a důstojnost mezi členy klubu,
  5. usilovat o dobré jméno klubu,
  6. řídit se při výkonu sportovní činnosti stanovami, vnitřními předpisy ČFGA a WFGA,
  7. při výkonu sportovní činnosti dodržovat antidopingové předpisy, zejména pak ustanovení Směrnice pro kontrolu a postih dopingu ve sportu v České republice, vydanou Antidopingovým výborem České republiky a v rámci mezinárodní sportovní činnosti ustanovení antidopingových předpisů, příslušných mezinárodních asociací.
 2. Čestní členové klubu mají stejná práva a povinnosti jako ostatní členové klubu, vyjma práva hlasovat na valné hromadě a volit do orgánů klubu. Čestní členové se mohou účastnit valné hromady s hlasem poradním.

 

VI.

Orgány klubu

 1. Valná hromada
 2. Vedení klubu

VII.

Valná hromada

 1. Valná hromada je nejvyšším orgánem klubu
 2. Valnou hromadu svolává prezident, resp. viceprezident klubu, nejméně jednou za jeden rok.

Den, místo konání a program valné hromady oznámí vedení klubu členům vyvěšením pozvánky na webových stránkách klubu, případně emailovou poštou, nejméně dva týdny před termínem valné hromady.

 1. Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat místo, čas a program jednání valné hromady.
 2. Valnou hromadu řídí prezident klubu, případně jiný člen klubu, pověřený prezidentem.
 3. Valná hromada je usnášeníschopná za účasti nejméně nadpoloviční většiny všech svéprávných členů klubu. K přijetí usnesení je třeba nadpoloviční většiny přítomných členů s hlasem rozhodujícím. Při rovnosti hlasů pro a proti – platí hlas prezidenta, případně jím pověřeného předsedajícího člena dvojnásobně.
 4. Účastníkem valné hromady s hlasem rozhodujícím je každý člen klubu, který je v den valné hromady plně svéprávný.
 5. Vyhotovení zápisu z valné hromady zajišťuje prezident klubu.
 6. Valná hromada rozhoduje o těchto záležitostech:
  1. schvaluje stanovy klubu, jejich doplnění a změny,
  2. volí prezidenta a viceprezidenta klubu,
  3. projednává zprávu o stavu klubu a jeho činnosti v uplynulém období,
  4. rozhoduje o zrušení klubu a jeho likvidaci.
  5. Při svolání mimořádné valné hromady platí stejné podmínky.

 

VIII.

Individuální statutární orgán

 1. Prezident klubu je statutárním orgánem klubu, který řídí činnost klubu v souladu se zákonem a těmito stanovami.
  1. viceprezident zastupuje prezidenta ve všech rozhodnutích, kdy tyto nemůže vykonávat prezident z jakéhokoliv důvodu sám, případně když je prezidentem pověřen k zastupování.
 2. Vedení klubu je voleno valnou hromadou na období jednoho roku. Mandát vedení klubu zaniká:
  1. uplynutím období na nějž bylo zvoleno,
  2. přestupem do jiného klubu /mandát ztrácí přestupující člen vedení klubu/
  3. vzdáním se mandátu,
  4. úmrtím.
 3. Vedení klubu zastupuje klub navenek a podepisuje za něj důležité dokumenty.
 4. Prezidentovi klubu náleží veškerá působnost, kterou stanovy, zákon nebo rozhodnutí orgánu veřejné moci, nesvěří jinému orgánu klubu.

 

IX.

Závěrečné ustanovení

 1. Tyto stanovy byly schváleny valnou hromadou FGBN dne 4.3.2016 a nabyly účinnost okamžikem jejich schválení.
 2. V případě, že jakékoliv ustanovení těchto stanov bude shledáno neplatným či nevynutitelným, nebude tím dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení těchto stanov.

 

 

 

V Náchodě 4.3.2016                                Prezident klubu v.r.

                                

                                                                    Viceprezident klubu v.r.