DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Disciplinární řád

TOPlist

Disciplinární řád fotbalgolfu

 

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD

České fotbalgolfové asociace - fotbalgolfu

 

I.

Základní ustanovení

 

článek 1

Působnost disciplinárního řádu

 

Podle Disciplinárního řádu CFGA se projednávají všechna disciplinární provinění účastníků soutěží fotbalgolfu, organizovaných CFGA. Tresty uložené disciplinárními orgány podle Disciplinárního řádu mají platnost pro soutěže fotbalgolfu pro utkání mistrovských soutěží a pro utkání ostatních soutěží organizovaných CFGA.

    

  článek 2

Zkratky a pojmy

 

  • DŘ – Disciplinární řád CFGA
  • CFGA – Česká fotbalgolfová asociace
  • SŘ – Soutěžní řád fotbalgolfu
  • STDK – Sportovně technická a disciplinární komise
  • KFG – Komise fotbalgolfu
  • SPPO – Sazebník poplatků, pokut a odměn
  • ORK PSMF – Odvolací a revizní komise CFGA

 

článek 3

Druhy disciplinárních provinění

V disciplinárním řízení v CFGA se projednávají tato disciplinární provinění jednotlivců i družstev:

1.   Porušení platných řádů,  Propozic soutěží, nařízení všech dalších orgánů řídících soutěže, apod.

2.   Provinění proti Pravidlům fotbalgolfu.

3.   Provinění související s účastí v soutěžích organizovaných CFGA.

4.   Jiná provinění znevažující jméno CFGA, zejména prohřešky vůči veřejnému pořádku, vlastníkům hřišť nebo jejich oprávněné osobě, nebo veřejným činitelům.

5.   Provinění v turnajových utkání, pokud jsou zaštítěna jménem CFGA.

 

článek 4

Účel disciplinárního řízení

Účelem disciplinárního řízení je náležité objasnění a spravedlivé posouzení disciplinárních provinění jednotlivců i kolektivů. Disciplinární orgány jsou povinny dbát zejména na to, aby uložené tresty vedle represivní stránky měly i preventivní, tj. výchovný charakter.

 

 

 

II.

Disciplinární tresty

 

článek 5

Druhy disciplinárních trestů

 

1.   V disciplinárním řízení lze jednotlivcům ukládat tyto tresty:

      a) zastavení závodní činnosti

      b)   zákaz výkonu funkce

      c) doživotní vyloučení ze všech soutěží, řízených CFGA

2.   V disciplinárním řízení lze družstvům ukládat tyto tresty:

      a) peněžitá pokuta

      b) odečtení bodů v probíhající soutěži

      c) vyloučení družstva z probíhající soutěže

      d) vyloučení ze všech soutěží organizovaných CFGA

3.   Pokud je to dále stanoveno, lze disciplinární trest podmínečně odložit. Zkušební doba při podmíněném odložení činí 3 týdny až 1 rok.

 

článek 6

Peněžitá pokuta

 

1.   Družstvům a jednotlivcům v soutěžích organizovaných CFGA lze uložit pokutu v souladu s platným Sazebníkem poplatků, pokut a odměn.

2.   Uloženou pokutu musí potrestaný uhradit ve lhůtě 30 dnů od data uložené pokuty na účet CFGA 2700730986/2010 i v případě podaného odvolání. O jejím případném vrácení rozhodne odvolací orgán.

 

článek 7

Zastavení závodní činnosti

 

1.   Trest zastavení závodní činnosti se ukládá jednotlivci na určité časové období nebo na určitý počet soutěžních utkání/turnajů. Trest na počet soutěžních utkání nesmí převyšovat sedm utkání/turnajů, trest na časové období lze uložit nejvýše na pět let. Hráč nesmí startovat po dobu trestu na časové období za žádné družstvo v soutěžích fotbalgolfu.

2.  Za žádné provinění nelze uložit jednotlivci podmíněný trest zastavení závodní činnosti. Výkon trestu zastavení závodní činnosti jednotlivců, může být podmínečně odložen. K podmíněnému odložení trestu je možno přistoupit pouze v případě změny původního nepodmíněného trestu a to nejdříve po uplynutí alespoň poloviny původního trestu. Jestliže se potrestaný v této době znovu proviní, připočte se k novému trestu i původní podmíněný trest.

 

článek 8

Zákaz výkonu funkce

 

Trest zákazu výkonu funkce lze uložit vedoucím družstev a jejich zástupcům na dobu od 2 týdnů do 3 měsíců. Ve výroku o trestu disciplinární orgán stanoví, kterých konkrétních funkcí či činností se trest týká.

 

 

článek 9

Odečtení bodů v probíhající soutěži

1.   Trest odečtení bodů v probíhající soutěži lze uložit jednotlivcům a družstvům souvisle neplnícím povinnosti dle Soutěžního řádu a jednotlivcům a družstvům, hrubě narušujícím regulérnost soutěží.

2.   Trest odečtení bodů v probíhající soutěži nelze podmínečně odložit.

 

článek 10

Vyloučení družstva z probíhající soutěže

1.   Trest vyloučení družstva z probíhající soutěže lze uložit jednotlivcům a družstvům opakovaně neplnícím povinnosti dle a jednotlivcům a družstvům opakovaně hrubě narušujícím regulérnost soutěží.

2.   Trest vyloučení družstva z probíhající soutěže nelze podmínečně odložit.

 

článek 11

Vyloučení ze soutěží organizovaných CFGA

1.   Trest vyloučení ze soutěží organizovaných CFGA lze ukládat jednotlivci i družstvu pouze ve výjimečných případech za opakovaná či zvlášť závažná provinění.

2.   Trest vyloučení ze soutěží organizovaných CFGA lze podmínečně odložit. Pro podmíněný odklad trestu platí obdobně ustanovení čl. 7, odst. 2.

 

III.

Disciplinární orgán

 

článek 12

Disciplinární orgán

Jediným disciplinárním orgánem v soutěžích organizovaných CFGA je Sportovně technická a disciplinární komise. STDK pro soutěže organizované CFGA ustanovuje Výbor CFGA.

 

článek 13

Působnost STDK

STDK projednává všechna disciplinární provinění v soutěžích organizovaných CFGA. Jiné orgány (např. Komise fotbalgolfu, atd.) nemohou disciplinární tresty ukládat ani měnit. Jedinou výjimkou je rozhodnutí ORK CFGA   v rámci odvolacího řízení.

 

článek 14

Pravomoc STDK

Do pravomoci STDK náleží provinění jednotlivců a družstev působících v soutěžích organizovaných CFGA.

 

IV.

Postup v disciplinárním řízení

 

článek 15

Zahájení disciplinárního řízení

1.   STDK zahájí disciplinární řízení, jestliže má za to, že jsou k tomu oprávněné důvody. Podnětem k zahájení disciplinárního řízení je zpravidla:

      a) Zápis o turnaji

      b) zpráva člena KFG CFGA

      c) písemné oznámení vedoucího družstva

      d) vlastní zjištění STDK

2.   O podnětech k zahájení disciplinárního řízení rozhoduje STDK bez zbytečných odkladů.

3.   Disciplinární řízení nelze zahájit, jestliže od provinění uplynula doba delší než jeden rok.

 

článek 16

Průběh disciplinárního řízení

1.   STDK postupuje v disciplinárním řízení co nejrychleji s ohledem na náležité objasnění případu.

2.   K řádnému objasnění okolností provinění je STDK oprávněna přizvat k jednání osoby, které mohou sdělit důležité informace, vyžádat si písemné dokumenty, zprávy, či jiné důkazní materiály. Za účast předvolané osoby odpovídá sám hráč,popř. družstvo. V případě, že se předvolané osoby nedostaví bez řádné omluvy na zasedání STDK, bude potrestán hráč, nebo družstvo podle SPPO.

 

článek 17

Účast provinilce

1.   Provinilec a vedoucí družstva, jehož je provinilý členem, mají právo se jednání STDK zúčastnit.

2.   Provinilec se nemusí disciplinárního řízení účastnit, může své vyjádření učinit písemně. Výjimku tvoří projednání provinění podle čl. 36, odst. 5, Soutěžního řádu. V případě neúčasti provinilce nebo vedoucího družstva, jehož provinění se projednává, bude provinění projednáno v jejich nepřítomnosti se všemi důsledky z toho plynoucími.

článek 18

Zastavení závodní činnosti v průběhu disciplinárního řízení

1.   Byl-li hráč v turnaji vyloučen, má okamžitě zastavenou závodní činnost až do rozhodnutí STDK. Tuto skutečnost bere  hráč a klub na vědomí prostřednictvím vedoucího, který podepisuje Zápis o turnaji.

2.   Pokud hráč nastoupí v zastavené činnosti (viz čl.18, odst. 1) bude hráč potrestán, pokud nastoupí i za družstvo, bude potrestáno i družstvo.

článek 19

Zastavení závodní činnosti po napomínání žlutou, červenou, černou kartou

1.   Byl-li hráč v ligovém turnaji napomenut žlutou kartou, je diskvalifikován z turnaje ve kterém došlo k porušení pravidel. Žlutá karta se uděluje podmínečně na dobu tří let a potom se vymaže. Tuto skutečnost bere hráč a družstvo na vědomí prostřednictvím vedoucího, který podepisuje Zápis o turnaji. 

2.   Byl-li hráč v ligovém turnaji napomenut červenou kartou, je diskvalifikován z turnaje ve kterém došlo k porušení pravidel, a odebere se mu 50 bodů z žebříčku CFGA. Tuto skutečnost bere hráč a družstvo na vědomí prostřednictvím vedoucího, který podepisuje Zápis o turnaji. 

3. Byl-li hráč v ligovém turnaji napomenut černou kartou, je diskvalifikován z turnaje ve kterém došlo k porušení pravidel, odebere se mu všechny body z žebříčku CFGA a je vyloučen ze všech soutěží pořádané CFGA po dobu 5 let. Tuto skutečnost bere hráč a družstvo na vědomí prostřednictvím vedoucího, který podepisuje Zápis o turnaji.  

článek 20

Závěr disciplinárního řízení

1.   Po dostatečném objasnění všech okolností provinění rozhodne STDK o uložení trestu podle tohoto v případě, že k provinění došlo, nebo disciplinární řízení zastaví v případě, že k provinění nedošlo. S ohledem na charakter provinění a osobu provinilce může STDK též od potrestání upustit.

2.   Rozhodnutí STDK o potrestání musí obsahovat:

a)   přesný druh trestu a jednoznačný časový údaj o jeho trvání

b)   důvod uložení trestu

c) poučení o možnosti odvolání

 

článek 21

Účinnost disciplinárních trestů

1.   Účinnost disciplinárních trestů začíná následujícím dnem po rozhodnutí STDK o uložení trestu.

2.   Byla-li provinilci zastavena závodní činnost před zahájením disciplinárního řízení (viz čl. 18, odst. 1), začíná účinnost trestu dnem zastavení činnosti.

 

článek 22

Dokumentace disciplinárního řízení

O svém rozhodnutí informuje STDK hráče a družstvo, jehož je provinilec členem, písemně dopisem a zveřejněním zápisu ze zasedání STDK, který je vždy do dvou dnů po zasedání STDK zveřejněn na Vývěsce CFGA. Je-li provinilec nebo vedoucí družstva jednání přítomen, může být rozhodnutí STDK vyhlášeno ústně.

 

 

V.

Zásady pro ukládání disciplinárních trestů

 

článek 23

Ukládání trestů

1.   STDK může při projednávání trestů přihlédnout k polehčujícím či přitěžujícím okolnostem provinění.

2.   Projednává-li STDK současně více disciplinárních provinění, vysloví trest za provinění nejzávažnější a k ostatním přihlédne jako k přitěžující okolnosti

3.    Za jedno provinění je možno uložit i více trestů, pokud to jejich povaha nevylučuje.

4.   Byl-li provinilci uložen za disciplinární provinění STDK trest, nelze za tentýž skutek vést další disciplinární řízení.

 

VI.

Odvolání

 

článek 24

Odvolací orgány

1.   Proti rozhodnutí STDK může provinilec podat odvolání. Odvolat se může jen ten, kdo byl potrestán. Za jednotlivce nemůže podat odvolání nikdo jiný než on sám. V případě potrestání družstva se může odvolat pouze příslušný vedoucí mužstva, popř. jeho zástupce.

2.   O odvolání rozhoduje s konečnou platností ORK CFGA.

 

článek 25

Podání odvolání

1.   Odvolání podává potrestaný hráč osobně, nebo potrestané družstvo prostřednictvím vedoucího družstva či jeho zástupců v sekretariátu CFGA, nebo mailem na turnaje@cfga.cz do 14 dnů ode dne zveřejnění zápisu z jednání STDK.

2.   Podané odvolání musí splňovat tyto obsahové náležitosti:

a)  označení orgánu, kterému se podávají

b)  jméno potrestaného nebo název družstva, které podává odvolání

c)  označení rozhodnutí či předmětné skutečnosti, proti kterému se odvolání podává

d)  označení důvodu odvolání

e)  krátký popis případu

f)    uvedení, jaký výsledek odvolacího řízení je požadován

g)  jméno, příjmení a podpis potrestaného hráče, nebo vedoucího potrestaného družstva či jeho zástupců

3.   Odvolání nemá v žádném případě odkladný účinek.

4.   Součástí odvolání je odvolací poplatek ve výši stanovené v SPPO. Poplatek z odvolání se vrátí, jestliže odvolací orgán zruší rozhodnutí STDK.

 

článek 26

Projednání odvolání

1.   STDK může z vlastního podnětu o odvolání sama rozhodnout a v plném rozsahu mu vyhovět, avšak pouze v případě, kdy z podaného odvolání, případných vyjádření dotčených účastníků a dalších materiálů dospěje k závěru, že trest byl uložen nesprávně nebo rozhodnutí STDK bylo vydáno neodůvodněně. V opačném případě postoupí bez zbytečného odkladu věc k projednání odvolacímu orgánu.

2.    Odvolací orgán zahájí projednání odvolání s největším urychlením, nejdéle do čtrnácti dnů.

3.   Odvolací orgán přezkoumá postup a rozhodnutí STDK. Vychází přitom z materiálů disciplinárního řízení, které v případě potřeby doplní vlastním šetřením.

 

článek 27

Rozhodování v odvolacím řízení

1.   Odvolací orgán odvolání zamítne, je-li podáno opožděně nebo osobou, která není k jeho podání oprávněna. Odvolání může zamítnout i tehdy, není-li zaplacen odvolací poplatek nebo je-li podáno bez náležitostí uvedených v čl. 25, odst. 2.

2.   Odvolací orgán potvrdí rozhodnutí STDK, dojde-li k závěru, že její rozhodnutí je odůvodněné a správné.

3.   Odvolací orgán zruší rozhodnutí STDK, dojde-li k závěru, že nešlo o disciplinární provinění.

4.   Odvolací orgán změní rozhodnutí STDK, dojde-li k závěru, že měl být uložen jiný trest.

5.  Odvolací orgán může rovněž zrušit rozhodnutí STDK a věc jí vrátit k novému projednání a rozhodnutí v případě, dospěje-li k závěru, že předložený materiál je neúplný a jeho doplnění odvolacím orgánem by nadměrně přesahovalo přezkumnou pravomoc odvolacího orgánu vyjádřenou v článku 26, odst. 2.

6.   Rozhodnutí Odvolacího orgánu (ORK CFGA) je konečné a nelze se proti němu odvolat.

 

článek 28

Dokumentace odvolacího řízení

O zápisu z jednání Odvolacího orgánu a o oznámení a doručování jeho rozhodnutí platí obdobně ustanovení čl. 22.

 

 

VII.

Zvláštní ustanovení

 

článek 29

Záznamy trestů

Tresty jednotlivců i družstev, uložené STDK, se zaznamenávají do evidence STDK.

Vedoucí družstva stvrzuje svým podpisem v Zápise o turnaji, že nastoupivší hráči nemají disciplinárně zastavenou činnost.

 

článek 30

Změny trestu

1.   Po vykonání nejméně poloviny trestu zastavení závodní činnosti nebo zákazu výkonu funkce lze na základě písemné žádosti potrestaného zbytek trestu prominout, případně podmíněně odložit.

2.   O změně trestu rozhoduje orgán, který o něm rozhodl s konečnou platností (STDK nebo ORK).

 

VIII.

Závěrečná ustanovení

 

článek 31

1.   Tento Disciplinární řád CFGA vstupuje v platnost dne 1.3.2016. Jeho nedílnou součástí je Sazebník poplatků, pokut a odměn.

2.   Závazný výklad tohoto je oprávněn provádět pouze Výbor CFGA.